อบรม ไคเซ็น – การลงมือปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะแสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร ย่อมต้องการการพัฒนาเพื่อให้องค์กรเติบโตไปในอนาคต ไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อโลก เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจก้าวเดินไปข้างหน้าทุกวัน หากองค์กรหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว องค์กรนั้น ๆ อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยังผลให้ประสิทธิภาพลดลง กำไรลดลง บุคลากรที่เคยเป็นกำลังสำคัญลาออกไป เหลือไว้แต่พวกที่ไปไหนไม่ได้ สุดท้ายองค์กรนั้น อาจจะอยู่ต่อไปในวงการไม่ได้อีก
ดังนั้นการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ก้าวต่อไปในอนาคตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนาเพียงชั่วครู่ชั่วยาม หรือเฉพาะเมื่อมีคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูง หรือเมื่อองค์กรเกิดวิกฤตเท่านั้น อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ทุก ๆ องค์กร ต้องการ
ในประเทศญี่ปุ่นพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ได้รับการปลูกฝังให้มีการพัฒนาองค์กร อย่างเป็นขั้นตอน และอย่างยั่งยืนด้วยแนวความคิดจากล่างขึ้นบน หรือ Bottom up แทนที่จะมัวรอคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงแล้วจึงลงมือทำหรือ Top down โดยเรียกกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่า Kaizen

วัตถุประสงค์
หลักสูตร อบรม ไคเซ็น – การลงมือปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Kaizen – Continuous Improvement Implementation) นี้ เน้นการให้ความรู้เรื่องการจัดทำโครงการไคเซ็นโดยเฉพาะ ตั้งแต่การสำรวจตัวเองเพื่อหาหัวข้อที่ต้องการนำมาพัฒนา การตั้งเป้าหมายสูงสุดที่พนักงานจะช่วยกันพัฒนาองค์กรเพื่อไปให้ถึง การจัดทำโครงการทั้งแบบเล็ก ใหญ่ และองค์รวมทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันทีที่ออกจากห้องอบรม รวมไปถึงการปลูกฝังแนวความคิดของการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เดินไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า